תוכן העניינים לספר


הקדמה

חלק ראשון – יסודות

פרק א: האלכימיה במבט פסיכולוגי ורוחני על פי יונג
פרק ב: התפתחות היסטורית
האלכימיה בסין. האלכימיה במצרים. הפילוסופיה היוונית. האלכימיה הערבית. האלכימיה בארופה.
פרק ג: העולם הסמלי והמיתולוגי
שפת הסמלים. חלומות ודמיון פעיל. מיתולוגיה. אחדות העולם הראשונית. השלכות. מודעוּת. הסמל הממוסד והחוויה האינדיבידואלית. פרדוקסים.

פרק ד: המשתנה והקבוע
פרק ה: הֲכָלָה, סגירוּת, סודיוּת
פרק ו: פרימה מטריה - חומר הגלם
מתכות וגרמי שמים כפרימה מטריה. היסודות הכימיים העיקריים שנחשבו כפרימה מטריה (עופרת. גפרית. כספית ). ארבעת היסודות כפרימה מטריה ( אדמה. מים. אש. אויר ). סמלים של ראשית הקיום ותחילת החיים כפרימה מטריה – ( התינוק והילד. גן-עדן. מסה קונפוזה וכאוס. חושך. הנקודה. טבע וצומח. הדרקון. נחש האורובורוס. השלכות)

חלק שני - התהליך האלכימי

פרק ז: שליטה בתהליך
פרק ח: מחזוריות התהליך
פרק ט: שלבי התהליך
קלקינציו – שרפה. סולוציו – המסה. קגולציו – ייבוש. סובלימציו – התאדות. מורטיפיקציו – מוות. ספרציו וקוניונקציו. ספרציו – הפרדה. קוניונקציו - איחוד הניגודים. שלבים נוספים: סוליפיקציו – הארה. מולטיפיקציו – הכפלה. פרויקציו. התבוננות.
פרק י: הצבעים כסמלי התהליך
ירוק. שחור-ניגרדו. לבן-אלבדו. צהוב. אדום-רובדו. רב-גווניות.

פרק י"א: הרמס-מרקורי - אֵל התהליך הפרדוקסלי וצלו הטריקסטרי

הרמס הפסיכופומפ – מורה הדרך לנשמה. הרמס הטריקסטר. הרמס כתודעה מתעתעת. הקדוקאוס והנחש. לוח האזמרגד של הרמס טריסמגיסטוס

חלק שלישי - אלכימיה והעצמי

פרק י"ב: העצמי - המטרה והמשמעות של התהליך
פרק י"ג: האינדיבידואציה והתהליך האלכימי כמשימה דתית
פרק י"ד: סמלי היעד - סמלי השלמות של העצמי
הנישואים הקדושים – הֵרוגמיה. אנדרוגינוס-הרמפרודיט. קוניונקציו כנישואים מיסטיים. קוניונקציו וגילוי עריות. נישואי השמש והלבנה. נישואי מים ואש. סמלים גרפיים ( צלב. מנדלה ונקודת מרכז המנדלה. מגן-דוד). פרח. עץ. מזרקה. חד-קרן. אבן ( מלח. מגנט). דמות אדם. הילד. דגים. זהב.

פרק ט"ו: מסע החיפוש – הצליינות הקדושה והחילונית
פרק ט"ז: הפצע והחיפוש אחר הגביע הקדוש – אגדות המלך ארתור
פרק י"ז: אזהרות, סכנות, צל וכזב בתהליך
פרק י"ח: אלכימיה, פסיכותרפיה ויחסי מטפל-מטופל
הארכיטיפ האלכימי אצל השאמאן, הפסיכולוג והאמן
פרק י"ט: אלכימיה בהקשרים תרבותיים
אלכימיה בנצרות, ביהדות ובקבלה. אלכימיה באמנות ובספרות. האלכימיה והנשי
חומר ורוח. האם דיברנו על אהבה.
פרק כ: אלכימיה באמנות ובספרות

פרק כ"א: האלכימיה והנשי
פרק כ"ב : חומר ורוח
פרק כ"ג: האם דיברנו על אהבה?
אחרית דבר - החיפוש שאינו מסתיים

תמונות
נספחים:1. הגולם
2. המיתולוגיה הנורדית-ויקינגית
מונחים
מקורות
אינדקס מונחים ושמות